Thursday, August 12, 2010

JMB2 : RUKUN-RUKUN TAUHID

DSC01226 

Susunan: Dr. Abdul Muhsin Bin Muhammad Al-Qasim
(Iman dan Khatib Mesjid Nabawy)
Alih Bahasa: Dasman Yahya al-Ma’aly

AGAMA ISLAM berdiridi atas prinsip nafi (meniadakan) dan  itsbat (menetapkan),  dimana Islam seseorang tidak benar kecuali dengan kedua prinsip tersebut.  Iaitu berlepas diri dari  (menafikan) tuhan-tuhan (lain) dan para penyembahnya serta menetapkan penghambaan hanya kepada Allah. Allah Jalla wa ‘Ala berfirman:

“Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” QS Al-Baqarah ayat 256.

Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barang siapa yang mengatakan: Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kafir  kepada semua yang disembah selain Allah, maka haramlah darah dan hartanya (diperangi),  dan perhitungannya terserah kepada Allah.” HR Bukhary dan Muslim.

Dan sebesar2 perintah didalam Islam adalah perintah tauhid, dan sebesar2 larangan didalam Islam  adalah larangan dari  lawan tauhid itu. Nabi s.a.w. pernah bertanya: “Apakah dosa yang paling besar? >> Beliau menjawab “(Yaitu) kamu menjadikan bagi Allah tandingan, sedangkan Dia telah menciptakanmu.” HR Al-Bukhary dan Muslim.

Dan dakwah para rasul semuanya berpunca pada perintah mengesakan Allah dengan hanya beribadah kepadaNya dan memperingatkan  jangan sampai melakukan kesyirikan  atau terjerumus ke dalam wilayahnya.

Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (sahaja), dan jauhilah Thaghut itu.” QS An Nahl ayat 36.  

No comments: